white_leaf_of_Ecthelion-1239Ecthelion_Wood_6263White_Tree_of_Ecthelion_6293Ecthelion_Fold_6292Silver_Thorn_of_Ecthelion_6256Twilight_nears_Ecthelion_Wood_6261Approach_of_the_White_Wizard_6277